Onze gegevens
In deze privacy policy vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door RFC Gouda, gevestigd te Gouda.

Onze contactgegevens zijn:
– telefoon: (0182) 581 782
– e-mail: info@rfcgouda.eu
– schriftelijk: Uiterwaardseweg 6, 2807 CD, Gouda.

In deze privacy policy omschrijven we onder andere welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Hebt u na het lezen van de document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
– lid bent van onze vereniging of zich hebt aangemeld als lid;
– vrijwiliger bent van onze vereniging;
– met ons contact opneemt en daarbij gegevens verstrekt.

Wij maken bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Soorten gegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email adres, etc.;
– gegevens omtrent leeftijd, geslacht, nationaliteit;
– foto (alleen voor speelgerechtigde leden);
– bankrekeningnummer (in geval van automatisch incasso).

Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve ledenadministratie, contributieheffing en een ordelijk verloop van wedstrijden, alsmede:
– het (laten) begeleiden van vrijwilligers;
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen of verplichtingen van Rugby Nederland.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij hanteren de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
– u of uw wettelijk vertegenwoordiger heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken;
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
– de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde; wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen onze belangen en uw belangen; onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van uw lidmaatschap bij onze vereniging.

Opslag en bewaartermijn van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben en in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Indien uw lidmaatschap eindigt dan bewaren wij uw gegevens nog tot maximaal 5 jaar daarna.

Informatie, wijziging en bezwaar
U kunt voor de volgende zaken contact met ons opnemen:
– opvragen of wij van u persoonsgegevens verwerken;
– opvragen van meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
– inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
– bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons;
– aanpassing van persoonsgegevens die wij onjuist hebben verwerkt;
– beperking van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
– verwijdering (wissen) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
– overdracht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een andere vereniging.

Het kan voorkomen dat we niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Als dat het geval is, dan laten we u dat gemotiveerd weten.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in fysiek als in digitaal opzicht.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens in ieder geval aan de volgende personen en derden verstrekken:
– onze bestuursleden die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens (waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester);
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
– verwerkers, zoals een ICT-dienstverlener (ten behoeve van de ledenadministratie) of een bureau dat ondersteuning biedt bij de inning van contributie.

Deze derden gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die wij met hen hebben afgesproken. De afspraken daarover leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Herkomst van de persoonsgegevens
Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen van:
– u;
– een derde (bijvoorbeeld een ouder, verzorger).

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor de contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.